UX – User experience

25-11-2017 | U

El terme UX, abreviatura de User Experience, fa referència als aspectes de la interacció entre l’usuari i els diferents dispositius que utilitza com ara una web o una app però també un servei.

Segons l’Organització Internacional de Normalització es defineix l’experiència d’usuari com “Les percepcions i respostes d’una persona que es deriven de la utilització d’un producte, servei o sistema”.

Aconseguir que el disseny de la interfície d’usuari o UI així com els fluxos de navegació que en ella s’hi produeixen siguin eficients i eficaços pels objectius de l’app o web són la clau del disseny de la UX.

Arxius