En el món dels navegadors web… tothom acaba en el lloc que li toca

per | 08-01-2013 | Blog gamberro | 0 comments

Estadística de navegadors

Quan es dissenya i construeix una aplicació web o una pàgina web, hi ha un munt d’aspectes que cal tenir presents: accessibilitat, usabilitat, imatge, contingut… I per acabar-ho d’amanir, cal alinear la solució web amb l’estratègia i les expectatives dels clients.

Estadística de navegadors

Evolució dels navegadors des de juliols de 2008 a desembre de 2012 segons StatCounter.

Una aspecte crític en aconseguir que aquests aspectes s’harmonitzin adecuadament és l’adaptació als diferents navegadors i dispositius que és una tasca més o menys peculiar però en bona part suportada, en la part tècnica, per tecnologies que ens faciliten una mica la vida com ara els frameworks de disseny web adaptatiu (responsive web design).

Ara el que sempre acaba fent la murga és les versions antigues de Microsoft Internet Explorer (i les modernes déu n’hi do). No sabem ben bé per quins set sous els de Microsoft han decidit que no segueixen les directrius que pacten tots els altres navegadors i se cenyeixen sols parcialment als estàndards reals. Així ignoren estàndards de facto com ara la iniciativa webkit que aglutina pràcticament a tots els altres navegadors i és un projecte de codi obert. Aquesta falta de normalització, únicament aporta inconvenients i frases de clients del tipus “doncs amb el meu explorer no es veu tan bé” (hem estat generosos i no hem posat la tipografia de veu repipi).

Per aquesta raó ens agrada veure que la web continua com un espai on el codi lliure predomina. Ho demostren les diferents estadístiques de navegadors web. Malgrat que hi ha divergència en l’origen de les mateixes i per tant en els resultats, les tendències globals són les que són.

Si en vols més:

  • StatCounter: la font de l’estadística en la que hem basat l’entrada.
  • w3counter: estadística complementària que mostra els navegadors web, els sistemes operatius i les resolucions de pantalla utilitzades.

Arxius